เครื่องหมายลูกเสือ

ป้ายผ้าเย็บสัญญาลักษณ์เครื่องหมายลูกเสือพิเศษ
ราคา  980 บาท (73 ชิ้น +ป้ายผ้า)
ราคานี้รวมค่าจัดส่งและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรณีซื้อแยกชิ้นๆ ละ 20 บาท(+ 30 บาทลงทะเบียน)
หมายเหตุ สั่งขั้นต่ำ 10 ชิ้นขึ้นไป

ของสะสม,เครื่องหมาย

วิชาพิเศษลูกเสือ

            ลูกเสือทั้ง 4 ประเภทที่เรียนหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ  อาจสอบวิชาพิเศษได้ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้  วิชาเหล่านี้  มุ่งหมายให้ลูกเสือได้แสดงออก  ซึ่งทักษะและความสนใจของตนเองกับเพื่อให้ได้มีส่วนในการปฏิบัติกิจกรรมร่วม กับลูกเสืออื่น ๆด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ 76 วิชา

1.นักผจญภัย    
                                   
2. นักดาราศาสตร์         
3. นักอุตุนิยมวิทยา
4. ผู้จัดการค่ายพักแรม
5. ผู้พิทักษ์ป่า               
6. นักเดินทางไกล     
               
7. หัวหน้าคนครัว
8. นักบุกเบิก
9. นักสะกดรอย          
10. นักธรรมชาติวิทยา   
11. การสื่อสารด้วยยานพาหนะ
12. นักดับเพลิง
13. นักสัญญาน         
14. นักสารพัดช่าง                    
15. นักโบราณคดี                     
16. นักสะสม
17. นักดนตรี   
             
18. นักถ่ายภาพ
19. นักกีฬา                  
20. นักกรีฑา
21. นักพิมพ์ดีด   
       
22. นักแสดงการบันเทิง
23. นักยิงปืน                
24. ล่าม
25. หน้าที่พลเมือง                                
26. มัคคุเทศก์ 
27. บรรณารักษ์
28. เลขานุการ
29. พลาธิการ                                         
30. ผู้ช่วยการจราจร     
31. ช่างเขียน   
32. ช่างไฟฟ้า
33. ช่างวิทยุ                             
34. ช่างแผนที่  
35. ช่างเครื่องยนต์       
36. อีเล็กทรอนิกส์
37. การหามิตร                                      
38. การฝีมือ
39. การช่วยผู้ประสบภัย
40. การสาธารณสุข
41. การพยาบาล            
42. การพูดในที่สาธารณะ          
43. การอนุรักษ์ธรรมชาติ           
44. การประชา สัมพันธ์
45. การสังคมสงเคราะห์    
46. การพัฒนาชุมชน    
47. ชาวประมง             
48. ต้นเด่น
49. ผู้นำร่อง               
50. นักเล่นเรือใบ    
                 
51. นักว่ายน้ำ               
52. นักพายเรือ
53. นักกระเชียงเรือ                  
54. กลาสีเรือ   
55. การควบคุมการจราจรทางน้ำ

56. การป้องกันความเสียหายและดับเพลิงไหม้บนเรือ
       
57. การเรือ      
58. การดำรงชีพในทะเล

59. เครื่องหมายชาวเรือ
60. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าสมุทร  
                   
61. นักเครื่องบินเล็ก

62. ช่างอากาศ            
63. ยามอากาศ
64. การควบคุมการจราจรทางอากาศเบื้องต้น

65. การควบคุมการจราจรทางอากาศ     
        
66. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดับเพลิงอากาศยาน


67. การฝึกเป็นผู้นำ                  
68. นักปฏิบัติการทางจิตวิทยา(ปจว.)   
69. การขนส่งทางอากาศ

70. แผนที่ทหารและเข็มทิศ                              
71. เสนารักษ์               
72. การดำรงชีพในถิ่นทุรกันดาร

73. นักไต่ผา               
74. เครื่องหมายการบิน 
75. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าอากาศ

76. เครื่องหมายผู้ฝึกสอน

1 ความคิดเห็น: